Saistībā ar Latvijas Bankas darbību statistikas jomā arī 2021. gadā tika publicēta Latvijas Bankas statistikas gada programma un vidēja termiņa statistikas darba programma triju gadu posmam. Šīs programmas nodrošina pārskatāmu informāciju par Latvijas Bankas plānoto darbību statistikas jomā – gan svarīgākajiem jaunajiem uzdevumiem, gan statistisko datu veidiem, kurus Latvijas Banka sagatavo un publicē. Latvijas Bankas 2021. gada statistikas programma tika īstenota, izņemot divus uzdevumus. Saistībā ar ieguldījumu fondu statistikas prasību grozījumiem veicamā ECBS izmaksu aptauja tika pārcelta uz 2022. gadu, bet obligāto rezervju datu publicēšana Latvijas Bankas interneta statistikas datubāzē INTS tika aizstāta ar nedēļas statistisko datu publikāciju par kartei piesaistītajiem maksājumiem, ņemot vērā šādas statistikas nozīmību tautsaimniecības analīzē.

Lai ar informāciju laikus nodrošinātu plašu datu lietotāju loku, Latvijas Banka ne tikai turpināja regulāro statistisko datu sagatavošanu un nosūtīšanu tiešajiem datu lietotājiem, bet arī publicēja sagatavotos statistiskos datus savos regulārajos izdevumos un tīmekļvietnē, tajā skaitā interneta statistikas datubāzē INTS, un sagatavoja datus publicēšanai ECB izdevumos un Statistisko datu noliktavā (Statistical Data Warehouse), kā arī SVF izdevumos un SVF augstākā datu izplatīšanas standarta SDIS Plus ietvaros. SDIS Plus ietvaros Latvijas Banka turpināja veikt koordinējošās institūcijas pienākumus Latvijā.

2021. gadā Latvijas Banka pilnveidoja datu sniedzēju iespējas, sniedzot statistiskos datus, autentificēties Nebanku statistikas sistēmā (eSTAT sistēma) ar kādu no Valsts reģionālās attīstības aģentūras piedāvātajiem autentifikācijas rīkiem – eID, eParaksts, eParaksts mobile – vai kredītiestāžu piedāvātajiem autentifikācijas līdzekļiem.

Galvenie datu avoti, statistikas veidi un galvenie tiešie lietotāji