Latvijas Banka ir Latvijas Republikas centrālā banka, ECBS un Eirosistēmas dalībniece.

Latvijas Banka savā darbībā ievēro Latvijas Republikas un ES tiesību aktus, t.sk. ECB tiesību aktus atbilstoši Līgumam par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtiem.

Saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku" Latvijas Bankas galvenais mērķis ir saglabāt cenu stabilitāti. Latvijas Bankai ir šādi pamatuzdevumi:

 • līdzdarboties Eirosistēmas monetārās politikas veidošanā un īstenošanā;
 • veicināt Latvijas finanšu sistēmas stabilitāti makrolīmenī, t.sk. piedalīties makrouzraudzības politikas noteikšanā;
 • pārvaldīt ārējās rezerves un pārējos finanšu ieguldījumus;
 • nodrošināt skaidrās naudas apriti Latvijā un piedalīties skaidrās naudas aprites nodrošināšanā eiro zonā;
 • līdzdarboties maksājumu sistēmu raitas darbības veicināšanā;
 • sagatavot un publicēt statistisko informāciju, lai nodrošinātu Latvijas Bankas uzdevumu izpildi;
 • sadarboties ar ECB, pārējo ES valstu u.c. valstu centrālajām bankām un citām finanšu institūcijām;
 • darboties kā Latvijas valdības finanšu aģentam un sniegt finanšu pakalpojumus citiem tirgus dalībniekiem;
 • konsultēt Latvijas Republikas Saeimu un Ministru kabinetu monetārās politikas un citos ar Latvijas Bankas uzdevumu veikšanu saistītos jautājumos;
 • uzturēt un attīstīt Kredītu reģistru;
 • izsniegt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētajām juridiskajām personām, izņemot kredītiestādes, atļaujas (licences) ārvalstu valūtas pirkšanai un pārdošanai komercdarbības veidā;
 • pildīt Valsts analīzes centra un Monētu valsts analīzes centra funkcijas, nodrošinot efektīvu naudas zīmju viltojumu analīzi;
 • veicināt finanšu pratības un ekonomikas zināšanu apguvi.

Latvijas Bankas vīzijas un misijas īstenošanai, ievērojot Latvijas Bankas vērtības, Latvijas Bankā ir noteikti stratēģiskie attīstības virzieni un tajos sasniedzamie rādītāji, kā arī tiek plānoti un īstenoti pasākumi šo rādītāju sasniegšanai.

Latvijas Banka neprasa un nepieņem norādījumus no Latvijas un citu ES valstu valdībām, ES institūcijām un citām nacionālajām, ārvalstu vai starptautiskajām institūcijām un to struktūrām. Latvijas Banka ir neatkarīga lēmumu pieņemšanā un praktiskajā īstenošanā. Latvijas Bankas uzraudzību veic Latvijas Republikas Saeima.