Latvijas Banka ir Latvijas Republikas pārstāve ārvalstu centrālajās bankās un starptautiskajās finanšu institūcijās. Latvijas Banka var piedalīties citu starptautisko finanšu un kredīta organizāciju darbībā, kas atbilst tās mērķiem un uzdevumiem.

Latvijas Bankas pārstāvniecība starptautiskajās organizācijās

2021. gadā Latvijas Banka turpināja pārstāvēt Latvijas intereses Starptautiskā Valūtas fonda Pilnvaroto sanāksmēs un ikdienas jautājumu koordinēšanā. Starptautiskā Valūtas fonda politikas prioritārie jautājumi galvenokārt bija saistīti ar norisēm pasaules tautsaimniecībā un finanšu sistēmā. 2021. gadā Starptautiskais Valūtas fonds īpašu uzmanību pievērsa Covid-19 pandēmijas izraisītajai krīzei un finansiālās palīdzības sniegšanai vairāk nekā 90 pasaules valstīm. Šim nolūkam, tai skaitā parādu apkalpošanas izmaksu sloga atvieglošanai trūcīgajām valstīm, tika pilnveidoti finansiālās palīdzības instrumenti. Tika uzsākts darbs pie visaptverošas stratēģijas izstrādes attīstības valstu atbalstam, ņemot vērā šo valstu jau tā augstos parāda līmeņus. Turpinājās arī sarunas par Starptautiskā Valūtas fondsa resursiem, klimata pārmaiņu problemātiku un nevienlīdzību.

Latvijas intereses Starptautiskajā Valūtas fondā tika pārstāvētas Starptautiskā Valūtas fonda Ziemeļvalstu un Baltijas valstu grupā, kurā ietilpst Dānija, Igaunija, Islande, Latvija, Lietuva, Norvēģija, Somija un Zviedrija. Šo valstu grupu Starptautiskā Valūtas fonda Izpilddirektoru valdē pārstāvēja viens izpilddirektors, un tai kopumā bija 3.3% balsu.

Darbam Starptautiskā Valūtas fonda Ziemeļvalstu un Baltijas valstu biroja izpilddirektora padomnieka amatam 2021. gadā tika nominēta jauna Latvijas Bankas darbiniece, jo iepriekšējam darbiniekam beidzās pilnvaru termiņš.

2021. gadā turpinājās sadarbība ar Starptautisko Valūtas fondu, pamatojoties uz Starptautiskā Valūtas fonda Vienošanās līguma IV panta konsultācijām.

2021. gadā Latvijas Banka turpināja līdzdalību Starptautisko norēķinu bankā. Gada gaitā Latvijas Banka aktīvi līdzdarbojās Eirosistēmas inovāciju foruma Innov8 darbā. Forums sagatavoja Eirosistēmas priekšlikumus Starptautisko norēķinu bankas inovāciju centra (BIS Innovation HUB; BISIH) darba programmai, darbinieku piesaistīšanas un centra darbības finansēšanas kārtībai. Noslēdzoties šim sagatavošanās periodam, gada nogalē tika atklāts Eirosistēmas BISIH ar divām atrašanās vietām Frankfurtē un Parīzē. Innov8 ietvaros Latvijas Banka turpinās līdzdarbošanos Eirosistēmas centrālo banku inovāciju jomas ietvara izveidošanā.

Gada sākumā Latvijas Banka iesaistījās jaunizveidotā Starptautisko norēķinu bankas Inovāciju tīklāja (BIS Innovation Network) darbā, kur Latvijas Bankas eksperts līdzdarbojas Centrālo banku digitālo valūtu darba grupā.

Kopš 2020. gada Latvijas Banka ir Finanšu sistēmas ekoloģizācijas tīkla (Network for Greening the Financial System; NGFS) dalībniece.

Turpinājās arī Ziemeļvalstu un Baltijas valstu centrālo banku sadarbība, tai skaitā diskusijas par centrālajām bankām aktuāliem jautājumiem. Ilggadējās Baltijas valstu centrālo banku sadarbības ietvaros Rīgā organizēti ekspertu semināri un augsta līmeņa tikšanās.