Latvijas Banka nodrošina skaidrās naudas apriti Latvijā un piedalās skaidrās naudas aprites nodrošināšanā eiro zonā.

2021. gadā ir palielinājusies Latvijas Bankas eiro banknošu tīrā emisija (no –255.0 milj. eiro 2020. gadā līdz –56.9 milj. eiro 2021. gadā), tomēr, neraugoties uz palielinājumu, tā joprojām saglabājas negatīva. Savukārt Latvijas Bankas eiro monētu emisija palielinājās no 79.7 milj. eiro 2020. gadā līdz 86.3 milj. eiro 2021. gadā. Tādējādi 2021. gada beigās Latvijas Bankas eiro banknošu un monētu tīrā emisija bija 29.4 milj. eiro.

1. attēls
Latvijas Bankas eiro banknošu un monētu tīrā emisija (milj. eiro)

 

Latvijas Bankas emisija banknošu skaita ziņā 2021. gada laikā pieauga par 14.2% (līdz 61.9 milj. banknošu). Visvairāk no Latvijas Bankas emitētajām eiro banknotēm apgrozībā 2021. gada beigās bija 50 eiro, kā arī 20 eiro un 10 eiro banknotes (attiecīgi 35.2 milj., 13.6 milj. un 13.6 milj.).

2. attēls
Latvijas Bankas eiro banknošu tīrā emisija (nominālvērtību dalījumā; 2014.–2021. gads; skaits milj.)

 

Savukārt Latvijas Bankas tīrā emisija monētu skaita ziņā 2021. gadā pieauga par 8.6%, decembra beigās sasniedzot 427.3 milj. monētu. No Latvijas Bankas emitētajām monētām 2021. gada beigās apgrozībā visvairāk bija 1 centa un 2 centu monētu (attiecīgi 135.7 milj. un 114.1 milj.).

Latvijas Banka uzsākusi praktiskas un reālas darbības, lai samazinātu 1 centa un 2 centu monētu skaitu apgrozībā. Pirmkārt, naudas aprites ciklā sadarbība ar mūsu partneriem (bankām un to aģentiem, inkasācijas uzņēmumiem) vērsta uz to, lai apgrozībā nonāktu pēc iespējas mazāk sīknaudas. Otrkārt, aicinām iedzīvotājus nest savas iekrātās monētas uz Latvijas Banku un apmainīt monētas pret naudu savā bankas kontā. Īpaši aicinām to darīt sabiedriskā labuma organizācijas, kuras, reģistrējoties Latvijas Bankā, var veikt monētu apmaiņu bez apjoma ierobežojuma. Treškārt, jau tuvākajā nākotnē veiksim eiro monētu apmaiņas procesa modernizāciju, automatizējot Latvijas Bankas kases darbību un ļaujot iedzīvotājiem monētas apmainīt ar automatizētu iekārtu palīdzību. Papildus Latvijas Banka 2021. gadā sabiedrībai ir skaidrojusi iespēju ieviest pirkuma galasummas noapaļošanu skaidrā naudā, tādējādi būtiski samazinot 1 centa un 2 centu monētu skaitu apgrozībā un ietaupot sabiedrības resursus kopumā.

3. attēls
Latvijas Bankas eiro monētu tīrā emisija (nominālvērtību dalījumā; 2014.–2021. gads; skaits milj.)

 

No kredītiestādēm saņemtās skaidrās naudas nolietotības pakāpes un īstuma pārbaudi Latvijas Bankā nodrošināja automātiskās naudas apstrādes sistēmas, ar kurām 2021. gadā tika apstrādāti 122.2 milj. banknošu (par 8.6% mazāk nekā 2020. gadā). 8.4% (10.3 milj.) no apstrādātajām banknotēm tika atzītas par apgrozībai nederīgām un iznīcinātas.

2021. gadā Latvijas Banka turpināja to komersantu reģistrāciju un darbības kontroli, kuri veic eiro banknošu un monētu apstrādi un laišanu otrreizējā apgrozībā. Komersants ir tiesīgs veikt eiro banknošu un monētu apstrādi un laišanu otrreizējā apgrozībā Latvijas Republikā, reģistrējoties Latvijas Bankā kā skaidrās naudas apstrādes iestāde. 2021. gada beigās Latvijā bija reģistrētas 42 skaidrās naudas apstrādes iestādes. Latvijas Banka skaidrās naudas apstrādes iestāžu darbību pārbaudīja, novērtējot to darbības atbilstību skaidrās naudas apstrādi regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 2021. gadā tika veiktas deviņas skaidrās naudas apstrādes iestāžu darbības pārbaudes.

2021. gadā turpinājās lata naudas zīmju izņemšana no apgrozības. 2021. gada laikā Latvijas Bankā no apgrozības tika saņemtas lata banknotes un monētas 0.7 milj. latu vērtībā (0.6 milj. latu banknotēs un 0.1 milj. latu monētās). 2021. gada beigās apgrozībā bija lata banknotes 40.4 milj. latu vērtībā un lata monētas 43.9 milj. latu vērtībā. 2021. gada decembra beigās apgrozībā skaita ziņā visvairāk bija 5 latu un 20 latu banknošu (attiecīgi 1.7 milj. un 0.8 milj.), savukārt no monētām – 1 santīma un 2 santīmu monētu (attiecīgi 149.5 milj. un 89.6 milj.).

2021. gadā Latvijas Banka ar AS "Citadele banka", AS "SEB banka", "Swedbank" AS, Latvijas Finanšu nozares asociāciju un Luminor Bank AS Latvijas filiāli noslēdza sadarbības memorandu par skaidrās naudas pieejamības nodrošināšanu Latvijas iedzīvotājiem. Memoranda galvenais mērķis ir nodrošināt skaidrās naudas pieejamību iedzīvotājiem visā Latvijas teritorijā.

Memoranda ietvaros panākta vienošanās par bankomātu skaita saglabāšanu valstspilsētās, izņemot Rīgu. Rīgā un pārējā Latvijas teritorijā memorandā noteikta maksimālā robeža bankomātu skaita pārmaiņām, proti, kredītiestāde drīkst samazināt savu bankomātu skaitu Rīgā un pārējā Latvijas teritorijā maksimums par 5%, vienlaikus nodrošinot bankomāta sasniedzamību 20 kilometru rādiusā no jebkuras vietas Latvijas Republikas teritorijā. Bankomāta pieejamība jānodrošina katru dienu vismaz 12 stundu laika periodā no plkst. 6.00 līdz plkst. 24.00 vai, ja bankomāts uzstādīts publiskā telpā vai ierobežotas piekļuves publiskā ārtelpā, laika periodā, kad attiecīgā publiskā telpa vai publiskā ārtelpa ir pieejama iedzīvotājiem.

Sadarbībā ar karšu izdevēju SIA "Jāņa Sēta" tika izstrādāts karšu risinājums, kurā vienkopus apkopota informācija par visiem Latvijas teritorijā uzstādītajiem bankomātiem. Minētais karšu risinājums publicēts Latvijas Bankas tīmekļvietnē un sniedz iespēju ikvienam Latvijas iedzīvotājam atrast sev vistuvāko bankomātu, kurā izņemt skaidro naudu.