Tautsaimniecības analīze un pētnieciskais darbs ir svarīga Latvijas Bankas darbības sastāvdaļa, kas ļauj iegūt pamatotu skaidrojumu tautsaimniecībā notiekošajiem procesiem un izdarīt prognozes par nākotnes tendencēm. Tā sniedz iespēju skaidrot alternatīvus attīstības scenārijus, kādi iespējami, mainoties ekonomikas politikas virzienam.

Analīzē balstīta izpratne par aktuālajām norisēm ir svarīgs priekšnoteikums kvalitatīvu ekonomiskās politikas lēmumu izstrādē un sabiedrības informēšanā.