Latvijas Bankas finanšu vadības sistēma veidota tā, lai nodrošinātu atbalstu lēmumu pieņemšanai, finanšu risku pārvaldīšanu un finanšu līdzekļu lietderīgu izmantošanu. Nozīmīgākie Latvijas Bankas finanšu darījumi saistīti ar finanšu aktīvu pārvaldīšanu un monetārās politikas īstenošanu.

1. attēls
Latvijas Bankas bilance (aktīvi/pasīvi(–); milj. eiro)

 

Latvijas Bankas aktīvi 2021. gadā pieauga par 2029 milj. eiro galvenokārt šādu faktoru ietekmē:

  • pandēmijas ārkārtas aktīvu iegādes programmas un valsts sektora aktīvu iegādes programmas iegāžu rezultātā monetārās politikas operāciju aktīvi pieauga par 1039 milj. eiro;
  • jaunu finanšu ieguldījumu portfeļu izveide un esošo portfeļu palielinājums radīja ieguldījumu aktīvu pieaugumu par 785 milj. eiro, tai skaitā valdības ārvalstu valūtu līdzekļu pieaugumu piesaistīto ieguldījumu portfelī par 401 milj. eiro;
  • Eirosistēmas iekšējās prasības palielinājās atbilstoši eiro zonas nacionālo centrālo banku kopējā apgrozībā esošo banknošu apjoma pieaugumam.

Latvijas Banka savu darbību galvenokārt finansē no finanšu ieguldījumu pārvaldīšanas un monetārās politikas operāciju ienākumiem. Latvijas Banka nesaņem finansējumu no valsts budžeta, bet veic maksājumus tajā 70% apmērā no pārskata gadā gūtās peļņas. Latvijas Banka 2021. gadā guva 20.9 milj. eiro peļņu, no kuras valsts ieņēmumos ieskaitāmi 14.6 milj. eiro. Latvijas Bankas pēdējo piecu gadu kopējā peļņa ir 113.2 milj. eiro, bet ieskaitījums valsts ieņēmumos – 78 milj. eiro.

2. attēls
Latvijas Bankas peļņa un kopējais atzītais finanšu rezultāts (milj. eiro)

 

Latvijas Bankas 2021. gada darbības finanšu rezultātus galvenokārt ietekmēja šādi faktori:

  • zemākas vidējās vērtspapīru ienesīguma likmes un valūtas riska ierobežošanas izmaksas samazināja tīros procentu ienākumus par finanšu ieguldījumu pārvaldīšanu par 8.1 milj. eiro;
  • procentu likmju kāpums ietekmēja realizēto finanšu operāciju guvumu samazinājumu par 44.1 milj. eiro;
  • monetāro operāciju apjoma palielinājums un labvēlīgāku nosacījumu piemērošana ITRMO III samazināja tīros ienākumus par monetārās politikas operācijām par 14.1 milj. eiro;
  • uzkrājumu finanšu riskiem izdevumi samazinājās par 64.2 milj. eiro;
  • pārvērtēšanas konta pārmaiņu samazinājumu par 39.1 milj. eiro ietekmēja procentu likmju kāpums.