2021. gada 23. septembrī Latvijas Republikas Saeima galīgajā lasījumā apstiprināja jauno Latvijas Bankas likumu, kas nosaka Latvijas Bankas un FKTK integrāciju vienā institūcijā no 2023. gada, ievērojot monetārās politikas, kā arī finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzības un noregulējuma iestādes funkciju neatkarību. Vienlaikus Latvijas Republikas Saeima apstiprināja arī grozījumus likumā "Par Latvijas Banku", paredzot būtiskākos integrācijas procesa pārejas noteikumus.

Gatavojoties integrācijai, Latvijas Banka un FKTK jau 2021. gada aprīlī uzsāka darbu pie projekta pārvaldības ietvara izveides, kā arī projekta sasniedzamo mērķu un detalizēta darba plāna izstrādes, sākotnēji vienojoties par projekta īstenošanas pamatprincipiem. 2021. gada 30. jūnijā Latvijas Banka un FKTK noslēdza sadarbības līgumu ar mērķi nodrošināt sekmīgu, efektīvu un savlaicīgu sagatavošanos integrācijai un integrācijas procesu. Sadarbības līguma ietvaros tika izveidota FKTK pievienošanas Latvijas Bankai komisija jeb integrācijas komisija, kuras kompetencē ietilpst visu ar integrācijas procesa veiksmīgu norisi un īstenošanu saistīto lēmumu pieņemšana, ciktāl šādi lēmumi nav Latvijas Bankas padomes vai FKTK padomes kompetencē. Integrācijas komisiju vada Latvijas Bankas prezidents, un tās vadītāja vietnieks ir FKTK priekšsēdētājs. Sadarbības līguma ietvaros tika arī izveidotas 10 darba grupas ar FKTK pamatfunkciju pārņemšanu un atbalsta funkciju nodrošināšanu saistīto jautājumu risināšanai, kurās uz paritātes principa tika iekļauti Latvijas Bankas un FKTK pārstāvji. Darba grupas īsteno integrācijas procesa nodrošināšanai nepieciešamo praktisko darbu, kā arī sagatavo priekšlikumus un lēmumprojektus integrācijas komisijai. Darba grupu darbības koordinēšanai katra institūcija norīkoja projekta vadītāju, kura kompetence ir īstenot integrācijas procesa efektīvu organizatorisko pārvaldību, t.sk. sadarbībā ar integrācijas komisiju risināt jautājumus, kas saistīti ar procesa pārvaldību un organizāciju, un koordinēt darba grupu darbu.

Kopš Latvijas Bankas likuma pieņemšanas galīgajā lasījumā integrācijas komisijas darbību regulē likuma "Par Latvijas Banku" pārejas noteikumi.

2021. gada 7. oktobrī integrācijas komisija apstiprināja integrācijas projekta ietvaru, kas sastāv no integrācijas plāna, galvenajiem rezultatīvajiem rādītājiem un būtiskākajiem atskaites punktiem. Tie kopā nosaka veicamos darbus, to secību, izpildes termiņus un gaidāmos rezultātus. 2021. gada 25. oktobrī integrācijas plānu apstiprināja Latvijas Bankas padome.

2021. gada rudenī sākās aktīva integrācijas plāna īstenošana. 2021. gada oktobrī tika izveidots apvienotās institūcijas organizatoriskās struktūras projekts, kas kalpo par pamatu tālākai detalizētai apvienotās institūcijas organizatoriskās struktūras izstrādei un amata vietu atvēršanai tiem FKTK darbiniekiem, kuri turpinās darbu Latvijas Bankā. Novembrī tika pabeigta abu institūciju kultūru galveno iezīmju un to atšķirību izpēte, kas veidos pamatu vienotās institūcijas kultūras definēšanai. Spēcīga, pozitīva organizācijas kultūra ar vienotām vērtībām ir noteikta par vienu no galvenajiem integrācijas projekta veiksmes faktoriem.

2021. gada nogalē tika pilnībā pabeigta viena no FKTK uzdevumiem – sabiedrības finanšu pratības un ekonomikas zināšanu apguves veicināšanas – pārņemšana Latvijas Bankā. Šīs pamatfunkcijas pārņemšana Latvijas Bankā ar 2022. gada 1. janvāri bija kā pilotprojekts kopējam integrācijas procesam, gan veicinot raitāku un savlaicīgāku FKTK funkciju pārņemšanu, gan vienlaikus nodrošinot savlaicīgu cilvēkresursu integrāciju, finanšu pratības satura integrāciju un IT resursu plānošanu.

Atbilstoši likuma "Par Latvijas Banku" pārejas noteikumos noteiktajam Latvijas Banka ir tiesīga sadarbības līguma ietvaros sniegt FKTK tās uzdevumu izpildei nepieciešamos atbalsta funkciju pakalpojumus. 2021. gadā Latvijas Banka uzsāka sniegt FKTK arhīva pakalpojumus, kā arī atsevišķus IT atbalsta pakalpojumus.

Integrācijas projekta vadību un īstenošanu 2021. gadā Latvijas Banka un FKTK gandrīz pilnībā veica ar pašu resursiem. Ārējie konsultanti tika piesaistīti abu organizāciju kultūru izpētes projektā.