Latvijas Banka savu uzdevumu, t.sk. ECBS uzdevumu, veikšanai vāc un apkopo plašu statistiskās informācijas klāstu, kā arī nodrošina Kredītu reģistra darbību. Latvijas Banka statistisko informāciju izmanto, lai veiktu finanšu un makroekonomisko analīzi, izvērtētu finanšu stabilitāti, kā arī informētu sabiedrību par norisēm finanšu sektorā un tautsaimniecībā. Latvijas Bankas sagatavoto statistisko informāciju ECB izmanto Eirosistēmas monetārās statistikas un attiecīgo eiro zonas statistisko datu sagatavošanai, kā arī citu savu uzdevumu veikšanai.