2021. gadā Kredītu reģistrs tika pilnveidots, nodrošinot:

  • Kredītu reģistra ziņu pieejamību zvērinātiem notāriem, bāriņtiesām un zvērinātiem tiesu izpildītājiem;
  • ērtāku Kredītu reģistra ziņu pieejamību sabiedrībai, piedāvājot elektroniskās apkalpošanas vietnē https://manidati.kreg.lv personas autentifikācijai izmantot kredītiestādes internetbanku;
  • jaunas ziņas finanšu stabilitātes uzdevumu veikšanai un ilgtspējības analīzei (kadastra numurs un atmaksājamās klienta saistību pamatsummas apjoms nākamajos 12 mēnešos), un papildinātu ziņu par saņemto atbalsta pasākumu sakarā ar Covid-19 izplatību noslēgšanos.

Latvijas Banka 2021. gadā turpināja uzturēt un attīstīt Kredītu reģistru, vācot un glabājot Kredītu reģistrā ziņas par tā 92 dalībnieku 1.19 milj. aizņēmēju un aizņēmēju galvotāju un to 4.3 milj. saistību (ar faktisko atlikumu 20.47 mljrd. eiro un neizmantoto apjomu 4.4 mljrd. eiro).

Izmantojot Kredītu reģistrā iekļautās ziņas, Latvijas Banka 2021. gadā turpināja katru mēnesi un katru ceturksni sniegt Kredītu reģistra ziņas AnaCredit atbilstoši Eiropas Centrālās bankas 2016. gada 18. maija Regulas (ES) 2016/867 par kredītu un kredītriska mikrodatu vākšanu (ECB/2016/13) prasībām. AnaCredit apvieno vienā sistēmā eiro zonas valstu centrālo banku sniegtās ziņas par juridiskajām personām izsniegtajiem kredītiem, lai uzlabotu detalizētas informācijas par kredītiem pieejamību statistikas vajadzībām, monetārās politikas analīzei un lēmumu pieņemšanai un finanšu stabilitātes analīzei un risku novērtējumam. AnaCredit katru mēnesi tika sniegtas ziņas vidēji par 14.4 tūkst. juridiskajām personām piešķirto kredītu un kredītriska darījumu starp kredītiestādēm un centrālo banku ar kopējo vidējo saistību faktisko atlikumu 15.4 mljrd. eiro (skatīt arī 1. attēlu).

Latvijas Banka nodrošināja jebkurai personai iespēju bez maksas saņemt par sevi Kredītu reģistrā iekļautās ziņas (2. attēls), turpinot pilnveidot personu elektroniskās apkalpošanas vietni https://manidati.kreg.lv (nodrošināta piekļuve ar kredītiestādes internetbankas autentifikāciju, iespēja ziņas saņemt pilnvarotajām personām ar elektroniski parakstītām pilnvarām). Vienkāršota ziņu saņemšanas procedūra pa pastu Latvijā.

1. attēls
Kredītu reģistra un kredītriska ziņas (saistību faktiskais atlikums; mljrd. eiro; gada beigās)

2. attēls
Kredītu reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas dinamika (skaits; tūkst.)

Lai izmantotu Kredītu reģistra ziņas savu esošo vai iespējamo aizņēmēju un aizņēmēju galvinieku kredītspējas vērtēšanai 2021. gadā, Kredītu reģistra dalībnieki veica 13 milj. pieprasījumu (3. attēls).

3. attēls
Dalībnieku veiktie pieprasījumi (skaits; milj.)