Iekšējais audits, izmantojot sistēmisku, disciplinētu, uz riskiem balstītu pieeju, nodrošina objektīvu un neatkarīgu Latvijas Bankas pārvaldības, risku pārvaldīšanas un kontroles sistēmas, t.sk. tās pietiekamības, efektivitātes un atbilstības tiesību aktu prasībām un labākajai praksei, vērtējumu, kā arī konsultācijas, kuru mērķis ir pilnveidot Latvijas Bankas darbību, tādējādi palīdzot pildīt Latvijas Bankas uzdevumus un sasniegt tās mērķus.

Iekšējo auditu veic, ievērojot Iekšējo auditoru institūta "Iekšējā audita profesionālās prakses pamatprincipus", "Iekšējā audita profesionālās prakses starptautiskos standartus" un "Ētikas kodeksu".

Iekšējais audits ziņo Latvijas Bankas padomei un Revīzijas komitejai.

Iekšējais audits piedalās arī Eirosistēmas/ECBS/VUM Iekšējo auditoru komitejas darbā un veic auditus saskaņā ar komitejas apstiprināto auditu plānu. Iekšējā audita pārvaldes darbinieki aktīvi iesaistās arī citu Eirosistēmas/ECBS/VUM iekšējā audita uzdevumu izpildē.