Līdzīgi kā 2020. gadā, nozīmīgākie komunikācijas jomu ietekmējošie faktori 2021. gadā bija saistīti ar Covid-19 pandēmiju un tās ietekmi uz tautsaimniecību un ikviena tautsaimniecības dalībnieka labklājību. Gada otrajā pusē arvien aktuālāks sabiedrībai, uzņēmējiem un lēmumu pieņēmējiem kļuva inflācijas jautājums, būtiski kāpjot energoresursu un citu preču un pakalpojumu cenām.

Latvijas Bankas ekspertu uzmanības lokā bija gan minētās tēmas, gan vairākas citas, to vidū investīciju kavēšanās un nepietiekami straujā kreditēšanas attīstība, cīņa ar ēnu ekonomiku, nevienlīdzības palielināšanās un t.s. divu ātrumu darba tirgus veidošanās, kā arī ilgtspējīgas attīstības un zaļā kursa nonākšana globālajā darba kārtībā.

Latvijas Bankas prezidents un Eiropas Centrālās bankas Padomes loceklis Mārtiņš Kazāks aktīvi komunicēja ar starptautiskajiem finanšu plašsaziņas līdzekļiem par jautājumiem, kas ir eiro zonas monetārās politikas lēmēju darba kārtībā. Kopumā 2021. gadā Latvijas Bankas prezidents sniedza vairāk nekā 20 interviju starptautisko finanšu izdevumu pārstāvjiem un piedalījās semināros ar investīciju banku un citu globālo finanšu tirgu institūciju ekspertiem, kā arī uzstājās kā runātājs dažādās augsta līmeņa konferencēs (EUROFI Forums, Eiropas Revīzijas palāta u.c.).

2021. gadā Latvijas Bankas amatpersonas, ekonomisti un citi eksperti snieguši atbildes uz aptuveni 600 žurnālistu un citu interesentu jautājumiem par Latvijas Bankas kompetencē esošiem jautājumiem un makroekonomisko un finanšu analīzi; publicēts un pārraidīts aptuveni 200 interviju. Kopumā Latvijas plašsaziņas līdzekļos 2021. gadā par monetārās politikas un ekonomiskās attīstības jautājumiem publicēts vairāk nekā 6000 rakstu un sižetu, un sabiedrības interese par tautsaimniecības jautājumiem bijusi ļoti liela. Gandrīz 2/3 no Latvijas Bankas publicitātes veido ekspertu sniegtie vērtējumi un komentāri par dažādām tautsaimniecības norisēm.

Tīmekļvietnē bank.lv visvairāk apmeklētās bija statistikas datu, monētu un pakalpojumu sadaļas, kā arī jaunumu ziņas par Latvijas Bankas aktualitātēm. Savukārt tīmekļvietnē makroekonomika.lv vislielāko interesi raisījuši Latvijas Bankas konferences un Ekspertu sarunu materiāli, kā arī Latvijas Bankas ekonomistu raksti un komentāri par inflāciju, valsts parādu un tautsaimniecības reakciju uz Covid-19 pandēmijas raisītajiem izaicinājumiem.

Spītējot pandēmijai, ievērota tradīcija Latvijas Bankas makroekonomisko prognožu izziņošanu apvienot ar diskusiju, tajā iesaistot ekonomikas analītiķus un žurnālistus, kuri specializējas šajā tēmā, veicinot diskusiju kvalitāti Latvijā. To plānots turpināt arī 2022. gadā, un tas ir īpaši būtiski, ņemot vērā izaicinājumus, kas gaida monetārās politikas īstenotājus saistībā ar inflācijas tendencēm un monetārās politikas instrumentu pārskatīšanu, Covid-19 pandēmijai zaudējot spēku.

sad1

Dialogs ar sabiedrību, pasākumi

Latvijas Banka rosināja sabiedrībā diskusijas par Latvijas sabiedrībai būtiskiem jautājumiem, digitālā formātā organizējot Ekspertu sarunas par darba tirgus problēmām un par ēnu ekonomikas un aplokšņu algu ierobežošanas iespējām. Latvijas Banka tiešsaistē rīkoja gadskārtējo augsta līmeņa starptautisko tautsaimniecības konferenci par ilgtspējīgas ekonomikas tēmu – eiro zonas monetārās un fiskālās politikas mijiedarbību –, kā arī nākotnes ilgtspējības izaicinājumiem, padarot to par gada notikumu ekonomikas un finanšu jomas ekspertu auditorijai.

Formātu, vietņu uzlabojumi, ērtības lietotājiem

2021. bija pirmais pilnais "darba gads" virtuālajai asistentei Monai, kas darbojas Latvijas Bankas tīmekļvietnē bank.lv. Gada laikā 4229 sarunās viņa sniegusi lietotājiem 6766 ziņas. Decembrī Mona klientu apkalpošanu uzsāka arī angļu valodā.

144 sad fpd mona

2021. gada martā Latvijas Banka sabiedrības informēšanu un izglītošanu uzsāka foto un video koplietošanas sociālo mediju lietotnē Instagram.

Gada nogalē dienasgaismu ieraudzīja Latvijas Bankas raidieraksta "Skanošais" pirmais ieraksts – par aplokšņu algu pētījumu.

Finanšu pratības un ekonomikas zināšanu veicināšana un finanšu pratības stratēģijas koordinācijas funkcijas pārņemšana

Veikti priekšdarbi, lai sekmīgi no FKTK pārņemtu Latvijas finanšu pratības nacionālās stratēģijas koordinācijas funkciju. Līdzdarbojoties gan Latvijas finanšu sektora attīstības plāna ieviešanā, gan Latvijas finanšu pratības nacionālās stratēģijas izstrādē, sniegts nozīmīgs ieguldījums sabiedrības izglītošanā ekonomikas un finanšu jautājumos.

gp finansu pratibas strategija 2021

Atbalsts skolotājiem un skolēniem

Turpināta visās skolēnu vecuma grupās un klasēs lietojamā digitālā mācību līdzekļa "Mana ekonomika" pilnveide, organizēti skolotāju semināri, kas augstu novērtēti un pieprasīti.

 

Atbalsts ekonomikas studentiem

Studentiem piedāvātās regulārās un daudzpusīgās Latvijas Bankas speciālistu vieslekcijas ir populāras arī attālināti.

 

Sniegta ekspertīze un tehniskā palīdzība finanšu pratības jautājumos gan valsts mērogā, gan starptautiski.

Pilnveidots Zināšanu centra "Naudas pasaule" attālināto apmeklējumu piedāvājums un virtuālo apmeklējumu iespējas.