Latvijas Banka 2021. gadā turpināja nodrošināt vienas no pasaulē trešās lielākās maksājumu sistēmas, TARGET2 sistēmas, komponentsistēmām – TARGET2-Latvija sistēmas – darbību.

TARGET2-Latvija sistēmas kiberdrošības paaugstināšanas ietvaros Latvijas Banka koordinēja sistēmas dalībnieku apliecinājumu iesniegšanu par TARGET2 sistēmas drošības prasību un TARGET2 tīkla pakalpojumu sniedzēja galalietotāja drošības prasību ievērošanu.

1. attēls
TARGET2-Latvija sistēmā apstrādāto maksājumu skaits un apjoms

2021. gadā TARGET2 sistēmas, tai skaitā TARGET2-Latvija sistēmas, pieejamība bija 100%. Vidēji dienā apstrādāja 882 maksājumus 1.1 mljrd. eiro apjomā. Maksājumu kopskaits salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu samazinājās par 8.4%, savukārt kopapjoms palielinājās par 2.5%.

Latvijas Banka kopā ar pārējām Eirosistēmas centrālajām bankām 2021. gadā turpināja īstenot TARGET2 un TARGET2 vērtspapīriem konsolidācijas projektu, kura ietvaros tiek veidota jauna maksājumu sistēma TARGET (tās ieviešana, aizstājot esošo TARGET2 sistēmu, plānota 2022. gada novembrī).

Latvijas Banka kopā ar citām Eirosistēmas centrālajām bankām ieviesa risinājumus, lai TARGET sistēmas ātro maksājumu norēķinu pakalpojumā TIPS nodrošinātu zibmaksājumu sasniedzamību visā Eiropā un piedāvātu Eiropas zibmaksājumu sistēmām iespēju vēl labāk veikt savstarpējos norēķinus jebkurā diennakts laikā katru dienu.

Latvijas Banka sniedza maksājumu pakalpojumus eiro arī tām institūcijām, kurām Latvijas Bankā atvērti norēķinu konti ārpus Latvijas Bankas maksājumu sistēmas TARGET2-Latvija, proti, Valsts kasei, FKTK un Latvijas, ārvalstu un starptautiskajām finanšu iestādēm. 2021. gadā Latvijas Banka izpildīja šādus maksājumus 2.9 mljrd. eiro apjomā.