Latvijas Banka 2021. gadā turpināja strādāt vīzijas, misijas un stratēģiskās attīstības virzienu ietvarā (sk. attēlu), kas 2020. gada nogalē tika precizēts laika periodam līdz 2022. gada beigām. Vispusīga šo virzienu un līdz šim sasniegto rezultātu izvērtēšana liecina, ka Latvijas Bankas attīstība sekmīgi notiek visos četros stratēģiskās attīstības virzienos – analītiski pētnieciskās kompetences centra nostiprināšana; mūsdienīgas, drošas un efektīvas maksājumu infrastruktūras nodrošināšana; sabiedrības izglītošana, kā arī mūsdienīgas, efektīvas un atvērtas centrālās bankas attīstīšana. 2021. gada beigās bija sasniegti jau 77% no mērķa rādītājiem, kas noteikti līdz 2022. gada beigām īstenojamā stratēģijā, turklāt lielākajā daļā vēl nesasniegto rādītāju neizpilde saistāma ar ārējiem, no Latvijas Bankas neatkarīgiem faktoriem, piemēram, pandēmijas negatīvo ietekmi uz valsts tautsaimniecību un iedzīvotāju noskaņojumu. Kopumā var secināt, ka Latvijas Banka sekmīgi īsteno savu stratēģiju un sasniegs noteiktos attīstības virzienu mērķus stratēģijā noteiktajā termiņā – 2022. gadā.

Lai īstenotu Latvijas Bankas kopējā darba plāna izpildes kontroli, kā arī struktūrvienību horizontālu koordināciju un sadarbību stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanā, esošā integrētā darbu vadības sistēma tika modernizēta, paredzot struktūrvienību darba plānu izpildes pārskatu sagatavošanu ceturkšņu dalījumā un šīs informācijas automātisku apkopošanu un skaidru atspoguļošanu visiem vadītājiem pieejamā infopanelī.