Latvijas Bankā tiek pārvaldīti finanšu un darbības riski. Latvijas Bankas risku pārvaldīšanas mērķi un pamatprincipus nosaka Latvijas Bankas padomes pieņemtā "Latvijas Bankas risku pārvaldīšanas politika".

Finanšu riski

Finanšu riski Latvijas Bankā tiek pārvaldīti ar mērķi mazināt iespējamu negatīvu ietekmi uz Latvijas Bankas finansiālo stāvokli un darbības finanšu rezultātiem finanšu tirgus faktoru nelabvēlīgu pārmaiņu vai darījuma partnera saistību neizpildes dēļ.

Pārvaldot finanšu riskus, t. sk. tirgus risku (cenas, procentu likmju un valūtas risks), kredītrisku un likviditātes risku, Latvijas Banka ievēro pieļaujamos finanšu risku ierobežojumus un parametrus, kuru ietvaros vidējā un ilgākā termiņā nodrošina ieguldījumu vērtības saglabāšanu, nepieciešamās likviditātes nodrošināšanu un ienākumu gūšanu (sk. arī sadaļas "Ieguldījumu pārvaldīšana" apakšsadaļu "Riska vadība"), kā arī ilgtspējības principu ievērošanu.

Ņemot vērā iespējamo negatīvo ietekmi, ko uz Latvijas Bankas finanšu rezultātiem ilgtermiņā var atstāt klimata pārmaiņas, Latvijas Bankā ieviests klimata pārmaiņu risku pārvaldības ietvars.

Gaidāms, ka laika gaitā ilgtspējības parametru atklāšana tiks attīstīta, kā arī paredzami turpmāki uzlabojumi, īpaši rādītāju un datu standartu, kā arī datu kvalitātes jomā. Sekojot nozares attīstībai, arī pašreizējais klimata pārmaiņu risku pārvaldības ietvars tiks pilnveidots.

Latvijas Bankas pakļautību finanšu riskiem un to apjomu galvenokārt nosaka tās ieguldījumi finanšu instrumentos un ar Latvijas Bankas dalību Eirosistēmā saistītā vienotās monetārās politikas operāciju īstenošana un attiecīgo risku un finanšu rezultātu pārdale. Latvijas Bankas finanšu aktīvi galvenokārt pakļauti tirgus riskam un kredītriskam. Balstoties uz pamatotām risku aplēsēm, Latvijas Bankas padome lemj par uzkrājumu veidošanu finanšu riskiem saistībā ar Latvijas Bankas ieguldījumu pārvaldīšanas un citiem finanšu darījumiem, kā arī par šo uzkrājumu izmantošanu, īstenojoties minētajiem riskiem.

Darbības riski

Darbības riski Latvijas Bankā tiek pārvaldīti ar mērķi nodrošināt efektīvu procesa vai projekta kvalitatīva rezultāta sasniegšanu noteiktajā laikā, kā arī procesa nepārtrauktu, atbilstošu un drošu izpildi, mazinot iespējamu negatīvu ietekmi uz Latvijas Bankas spēju veikt tās uzdevumus, reputāciju vai finansiālo stāvokli un darbības finanšu rezultātiem. Latvijas Banka darbības riskus pārvalda vienotā darbības risku pārvaldīšanas ietvarā.

Būtiskākie darbības riski

Pārvaldīšanas mērķis

Atbilstības riski, t. sk. interešu konflikta novēršanas, pretkorupcijas kontroles, fizisko personu datu aizsardzības, NILLTPFN un darba vides aizsardzības nodrošināšanas jomā

Nodrošināt Latvijas Bankas darbības un darbinieku, kā arī viņu rīcības, pildot amata un darba pienākumus, atbilstību tiesību aktu prasībām.

Darbības nepārtrauktības riski

Mazināt iespējamu negatīvu ietekmi uz to kritisko procesu izpildi, kuru pārtraukšana var izraisīt negatīvas sekas Latvijas finanšu sistēmai vai negatīvi ietekmēt Latvijas Bankas uzdevumu veikšanu, t. sk. nodrošināt kritisko procesu nepārtrauktu izpildi vai atjaunošanu pēc iespējas īsākā laikā un pilnā apjomā to izpildes traucējumu vai pārtraukumu gadījumos, kā arī incidentu efektīvu pārvaldīšanu.

Fiziskās drošības riski

Nodrošināt personu, Latvijas Bankas objektu, vērtību pārvadājumu un Latvijas Bankas rīkoto pasākumu fizisko drošību. Prioritāte – personu dzīvības un veselības aizsardzība.

Informācijas drošības riski

Nepieļaut aizsargājamas informācijas nesankcionētu izpaušanu vai izmantošanu, klasificējot informāciju pēc tās konfidencialitātes un atbilstoši to aizsargājot,

vienlaikus rūpējoties, lai aizsardzības pasākumi nekavētu Latvijas Banku laikus sniegt neklasificētu informāciju tās sadarbības partneriem un sabiedrībai.

Informācijas sistēmu, t. sk. kiberdrošības, riski

Mazināt iespējamu negatīvu ietekmi uz Latvijas Bankas informācijas sistēmu un infrastruktūras pieejamību, drošību un integritāti. Latvijas Bankā informācijas sistēmas tiek klasificētas, ņemot vērā to nozīmīgumu Latvijas Bankas uzdevumu veikšanā un tajās apstrādājamo datu konfidencialitātes, integritātes un pieejamības prasības un nosakot katram klasifikācijas līmenim atbilstošu fizisko un loģisko aizsardzību.

Darbības riski Latvijas Bankā tiek pārvaldīti procesos un projektos, klasificējot procesus un riskus, novērtējot risku ietekmi uz procesa vai projekta rezultātu un atkarībā no procesu un risku klasifikācijas nosakot un īstenojot piemērotāko rīcību, lai nodrošinātu atbilstīgu risku pārvaldīšanu. Darbības risku vadības pārvalde uztur vienotu darbības risku pārvaldīšanas ietvaru, organizē darbības risku pārvaldīšanas procesu un incidentu pārvaldīšanu, kā arī regulāri sniedz informāciju par darbības risku pārvaldīšanu atbilstoši Latvijas Bankas tiesību aktos noteiktajam. Risku pārvaldīšanas process balstās uz labāko praksi risku pārvaldīšanas jomā un koncentrē darbības risku pārvaldīšanai paredzētos resursus, tādējādi veidojot efektīvāku šā procesa pārvaldīšanas modeli. Darbības risku pārvaldīšanu Latvijas Bankā koordinē Latvijas Bankas darbības risku komiteja.

Latvijas Bankā tiek nodrošināta darbinieku izglītošana un apmācība attiecībā uz būtiskākajiem darbības riskiem, kā arī regulāri tiek veikti testi.

2023. gadā darbības risku pārvaldīšanas jomā būtiska uzmanība tika veltīta darbības risku pārvaldīšanas ietvara pilnveidei, ņemot vērā tendences risku pārvaldīšanas jomā, uzkrāto pieredzi, Latvijas Bankas un FKTK integrāciju, kā arī ārējās un iekšējās vides pārmaiņas. 2023. gadā darbības riski tika atbilstoši pārvaldīti, un īstenojamie risku ierobežošanas pasākumi ierobežo šos riskus līdz pieļaujamam līmenim.