Kompensāciju sistēmu Latvijā veido:

  • Noguldījumu garantiju fonds (NGF);
  • Apdrošināto aizsardzības fonds (AAF);
  • Finanšu instrumentu tirgus klientu (ieguldītāju) aizsardzības sistēma.

Noguldījumu garantiju fonds

NGF dalībnieki reizi ceturksnī veic maksājumus NGF 0.05 % apmērā no segto noguldījumu vidējā atlikuma iepriekšējā ceturksnī, kas reizināts ar noteiktajā kārtībā aprēķināto korekcijas koeficientu. Katru gadu NGF novērtē fonda dalībnieku darbības rādītājus un aprēķina korekcijas koeficientus iemaksām NGF. Vidējais piemērojamais korekcijas koeficients kredītiestādēm 2023. gadā bija 116 % (2022. gadā – 126 %), bet kooperatīvajām krājaizdevu sabiedrībām – 90.62 % (2022. gadā – 92.24 %).

Noguldījumu piesaistītāji maksājumus NGF par 2023. gadu veica 21.5 milj. eiro apmērā.

Rūpējoties par noguldījumu garantiju sistēmas pieejamību noguldītājiem, Latvijas Banka FKTK un Latvijas Bankas integrācijas ietvaros 2023. gadā veiksmīgi īstenoja garantēto atlīdzību izmaksas procesu, izveidojot jaunu informācijas tehnoloģiju risinājumu, kas nodrošināja noguldītājiem attālinātu, ērtu un pieejamu garantētās atlīdzības izmaksas kārtību, kuru pirmo reizi izmantoja, veicot garantētās atlīdzības izmaksu Baltic International Bank SE noguldītājiem.

Pārskata gadā Latvijas Banka nodrošināja garantētās atlīdzības izmaksas likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" (LAS "Latvijas Krājbanka"), likvidējamās ABLV Bank, AS (LAS ABLV Bank), likvidējamās AS "PNB Banka" (LAS "PNB Banka"), likvidētās LABA Kooperatīvās Krājaizdevu sabiedrības (likvidētā LABA KKS) un maksātnespējīgās Baltic International Bank SE noguldītājiem Noguldījumu garantiju likumā noteiktajā apmērā:

  • 9 tūkst. eiro – LAS "Latvijas Krājbanka" noguldītājiem;
  • 2191 tūkst. eiro – LAS ABLV Bank noguldītājiem;
  • 1435 tūkst. eiro – LAS "PNB Banka" noguldītājiem;
  • 33 116 tūkst. eiro – maksātnespējīgās Baltic International Bank SE noguldītājiem;
  • 25 tūkst. eiro – likvidētās LABA KKS noguldītājiem.

LAS "TRASTA KOMERCBANKA" noguldītājiem garantētās atlīdzības izmaksu veic administrators no bankas pašas līdzekļiem.

Lai pieteiktos garantētās atlīdzības izmaksai, noguldītājiem noteikts piecu gadu termiņš no dienas, kad konstatēta noguldījumu nepieejamība, un LAS "TRASTA KOMERCBANKA" tas beidzās 2021. gada 4. martā, LAS ABLV Bank – 2023. gada 23. februārī, LAS "Latvijas Krājbanka" tas beigsies 2024. gada 12. jūnijā (nepilngadīgiem noguldītājiem – 2029. gada 31. decembrī) un LAS "PNB Banka" 2024. gada 15. augustā. Maksātnespējīgās Baltic International Bank SE noguldītājiem garantētās atlīdzības izmaksa turpināsies līdz 2027. gada 12. decembrim un likvidētās LABA KKS noguldītājiem – līdz 2025. gada 14. jūlijam.

Savukārt saskaņā ar Noguldījumu garantiju likuma 19. panta septītajā daļā noteikto, ja piecu gadu laikā no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas zvērināts tiesu izpildītājs vai nodokļu (nodevu) administrācija nav vērsusi piedziņu pret noguldītāja naudas līdzekļiem, izbeidzas zvērināta tiesu izpildītāja vai nodokļu (nodevu) administrācijas noteiktie ierobežojumi garantētās atlīdzības izmaksai (LAS "TRASTA KOMERCBANKA" – līdz 2026. gada 3. martam, LAS ABLV Bank – līdz 2028. gada 23. februārim), bet tiem noguldītājiem, kuriem garantētās atlīdzības izmaksa ir atlikta atbilstoši Noguldījumu garantiju likuma 27. panta pirmajai daļai, garantēto atlīdzību ir iespējams saņemt pēc tam, kad izbeigsies apstākļi, kas bija par pamatu garantētās atlīdzības izmaksas atlikšanai.

Latvijas Banka 2023. gadā nodrošināja NGF līdzekļu uzkrāšanu un pārvaldīšanu, un gada beigās NGF pieejamie līdzekļi bija 229.9 milj. eiro. NGF līdzekļu pārvaldīšanas pamatprincips ir augstas likviditātes nodrošināšana. 2023. gadā NGF līdzekļi tika ieguldīti īstermiņa (ar vērtspapīru dzēšanas termiņu, kas nepārsniedz 12 mēnešus) likvīdos eirozonas valstu valdību investīciju klases kredītreitinga fiksēta ienākuma vērtspapīros. 2023. gada ieguldījuma ienesīgums sasniedza 2.72 %.

Saskaņā ar Noguldījumu garantiju likuma prasībām NGF regulāri veic stresa testus. 2023. gadā notika visu kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību un kredītiestāžu garantēto atlīdzību saņēmēju sarakstu pārbaudes. Tika pārbaudīta spēja sagatavot noguldītāju sarakstu un iesniegt Latvijas Bankai pieprasīto informāciju noteiktā veidā un termiņā. Atbilstoši stresa testu rezultātiem Latvijas Banka nepieciešamības gadījumā sniedza skaidrojumus par pieprasāmās informācijas sagatavošanu un pēc testa veikšanas nosūtīja tirgus dalībniekiem vēstules, pieprasot veikt uzlabojumus iekšējās kontroles sistēmā.

Apdrošināto aizsardzības fonds

AAF līdzekļus veido apdrošināšanas sabiedrību atskaitījumi 0.1 % apmērā no to apdrošināšanas prēmiju bruto kopsummas, kuras saņemtas no fiziskajām personām par likumā norādītajiem apdrošināšanas veidiem. Kopš AAF darbības sākuma tā līdzekļi garantēto atlīdzību izmaksai izmantoti 12.3 tūkst. eiro apmērā. Tā kā 2015. gada beigās AAF uzkrātie līdzekļi bija pārsnieguši Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma 288. pantā noteikto apmēru, kopš 2016. gada iemaksas AAF ir apturētas. 2023. gada beigās AAF bija uzkrāti 19.8 milj. eiro. Arī AAF līdzekļi tika ieguldīti īstermiņa (ar vērtspapīru dzēšanas termiņu, kas nepārsniedz 12 mēnešus) likvīdos eirozonas valstu valdību investīciju klases kredītreitinga fiksēta ienākuma vērtspapīros, un 2023. gada ieguldījuma ienesīgums sasniedza 2.84 %.

Finanšu instrumentu tirgus klientu (ieguldītāju) aizsardzība

Ieguldītāju aizsardzības sistēmas pamatā ir Ieguldītāju aizsardzības likums. Kompensācija vienam ieguldītājam tiek aprēķināta līdz 20 000 eiro. Kompensāciju izmaksu nodrošina Latvijas Banka. Ieguldītāju aizsardzības likums neparedz kompensāciju izmaksas līdzekļu uzkrāšanu, bet, ja nepieciešams, līdzekļus nodrošina sistēmas dalībnieki jeb juridiskās personas, kas noteiktā kārtībā saņēmušas atļauju ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai. 2023. gadā Ieguldītāju aizsardzības likums tika pilnveidots, aktualizējot ieguldītāju aizsardzības sistēmas darbības principus. Ņemot vērā pašreizējo ieguldījumu tirgus attīstību un aizsardzības sistēmas praktiskās piemērošanas iespējas, grozījumu mērķis ir aktualizēt likumā ietvertās prasības. Likumā ir precizēta kārtība, kādā tiek organizēta un īstenota ieguldītāju aizsardzības sistēmas darbība, papildinātas prasības attiecībā uz kompensāciju izmaksu organizēšanai nepieciešamās informācijas nodrošināšanu, apstrādi un uzglabāšanu, precizēta kārtība attiecībā uz ieguldītāju informēšanu par nosacījumiem, kas jāievēro, lai ieguldītājs varētu saņemt kompensāciju par tā ieguldījumiem, kompensācijas apmēru, izmaksas kārtību un termiņiem.

Darbības jomas