Latvijas Bankas pārvaldības struktūra ietver:

  • Latvijas Bankas padomi, kas ir koleģiāla lēmējinstitūcija un pārvalda Latvijas Banku;
  • pārvaldes, kurām ir noteikta atbildība par konkrētu funkciju un procesu izpildi un to rezultātu sasniegšanu;
  • komitejas un komisijas.

Latvijas Bankas galvenā lēmumu pieņemšanas institūcija ir Latvijas Bankas padome. Latvijas Bankas prezidenta, prezidenta vietnieku un padomes locekļu pilnvaru laiks ir pieci gadi.

Latvijas Bankas padomes sastāvs 2023. gada beigās bija šāds:

  • prezidents Mārtiņš Kazāks;
  • prezidenta vietnieki Māris Kālis un Santa Purgaile;
  • padomes locekļi: Kristīne Černaja-Mežmale, Ilze Posuma, Andris Vilks un Zita Zariņa.
 

2023. gada 1. janvārī stājās spēkā jaunais Latvijas Bankas likums, ar kuru modernizēta, pilnveidota un attīstīta Latvijas Bankas darbība sabiedrības interesēs. Ņemot vērā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) integrāciju, ar 2023. gada 1. janvāri Latvijas Bankas struktūrā tika iekļautas deviņas jaunas pārvaldes uzraudzības un noregulējuma funkciju īstenošanai, kā arī paplašināta vairāku esošo pārvalžu kompetence.

Atbilstoši Latvijas Bankas likumam 2023. gada 1. janvārī darbu uzsāka arī divas jaunas komitejas:

  • Latvijas Bankas uzraudzības komiteja, kas pieņem lēmumus finanšu tirgus un tā dalībnieku uzraudzības jomā;
  • Latvijas Bankas noregulējuma komiteja, kas pieņem lēmumus noregulējuma piemērošanas un kompensāciju izmaksas sistēmu jomā.

Lai veicinātu Latvijas Bankas uzraudzīto finanšu tirgus dalībnieku līdzdalību finanšu tirgus un tā dalībnieku darbības regulēšanas un uzraudzības, noregulējuma piemērošanas un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanas jomā, atbilstoši Latvijas Bankas likumam 2023. gada 1. janvārī darbu sāka arī konsultatīva institūcija – Latvijas Bankas konsultatīvā finanšu tirgus padome –, kas iepriekš bija darbojusies pie FKTK un ko kopš 2023. gada 1. janvāra veido visu Latvijas Bankas uzraudzīto finanšu tirgus dalībnieku biedrību deleģētie pārstāvji un trīs Latvijas Bankas pārstāvji.

Savukārt, lai nodrošinātu Latvijas Bankas ilgtspējības virziena stratēģisko vadību un pārraudzītu ilgtspējību veicinošu pasākumu ieviešanu, 2023. gada 3. aprīlī Latvijas Bankā tika izveidota Latvijas Bankas ilgtspējības komiteja.