Pasaules finanšu sistēmā turpinās procesu pilnveide un piedāvāto produktu un pakalpojumu klāsta paplašināšana, lai mērķtiecīgi atbalstītu tautsaimniecības ilgtspējīgu transformāciju. Latvijas Bankas un FKTK integrācija ir nesusi vērtīgu sinerģiju ilgtspējības jomā. Visos finanšu nozares uzraudzības līmeņos iespējams vienlīdzīgi izmantot Latvijas Bankas analītisko potenciālu un zināšanas.

Latvijas Bankas Ilgtspējības stratēģijā definēts redzējums par procesiem, kuri saistīti ar ilgtspējību, un to saikni ar Latvijas Bankas funkcijām un uzdevumiem, kā arī aprakstītas svarīgākās darbības, ko Latvijas Banka veic ilgtspējības jomā.

Lai nodrošinātu efektīvu un sistemātisku ilgtspējību veicinošu pasākumu īstenošanu, kā arī sekmētu ar ilgtspējību saistīto aspektu ievērošanu Latvijas Bankas darbībā, 2023. gadā tika izveidota Latvijas Bankas ilgtspējības komiteja.

Ir uzsākta attiecībā uz vides un sociālajiem aspektiem sasniedzamo mērķu izvērtēšana un paaugstināšana – Latvijas Bankas oglekļa pēdas samazināšanā un dažādības, vienlīdzības un iekļautības stiprināšanā, kā arī finanšu tirgus dalībnieku uzraudzībā.

Līdztekus Latvijas Bankas ilgtspējības komitejai aktīvu darbību turpina ilgtspējīgas domas centrs – Zaļā grupa. Tā kalpo par platformu Latvijas Bankas izpratnes veidošanai par zaļās transformācijas norisēm un dialogam ar iesaistītajām pusēm.

2023. gadā trešo reizi Latvijas uzņēmumiem tika pasniegta Ilgtspējīgas pārvaldības balva. Tās mērķis ir veicināt Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksa praktisko ieviešanu un stiprināt Latvijas uzņēmumu ilgtspēju, sekmējot to darbības efektivitāti un ilgtermiņa vērtības pieaugumu, kā arī sniegt publisku pozitīvu novērtējumu uzņēmumiem ar ilgtspējīgu pārvaldības modeli.

1 ilgtspejibas balva kLatvijas Ilgtspējīgas pārvaldības balvas 2023 pasniegšanas ceremonija

Lai veidotu izpratni, rosinātu diskusiju par ilgtspējības aktualitātēm un veicinātu politikas veidošanos, publicēti raksti par dažādām tēmām:

Publicēti arī makroekonomiskie pētījumi par zaļās transformācijas ietekmi uz tautsaimniecību un uzņēmumu neizmantojamiem aktīviem, kas radušies dekarbonizācijas rezultātā.

Latvijas Banka aktīvi līdzdarbojas starptautiskos forumos un organizācijās, kas veicina finanšu sistēmas zaļināšanu, t. sk.:

  • ECB darba grupās par klimata pārmaiņām, ilgtspējīgiem un atbildīgiem ieguldījumiem nemonetārās politikas portfeļu pārvaldībā, statistiku;
  • EBI darba grupā par ilgtspējīgām finansēm;
  • EVTI darba grupās par ilgtspējas ziņošanu un regulējumu;
  • starpinstitucionālās darba grupās;
  • Finanšu sistēmas zaļināšanas tīkla (NGFS) darba grupās par ilgtspējīgiem finanšu ieguldījumiem un korporatīvo pārvaldību, klimata scenārijiem, pētniecību un bioloģisko daudzveidību. Piemēram, 2023. gadā Latvijas Banka piedalījās NGFS īstermiņa klimata scenāriju izstrādē, lai labāk izprastu zaļās pārejas un fizisko risku īstermiņa makrofinansiālo ietekmi.

Būtiskākais no ilgtspējības jomā 2023. gadā paveiktā

Makrouzraudzība

Lai veicinātu strukturālu pāreju uz energoefektīvāku dzīvojamo fondu, atviegloti kreditēšanas standarti kredītiem patērētājiem energoefektīva mājokļa iegādei – 45 % DSTI (aizņēmēja kredītmaksājumu un neto mēneša ienākumu attiecība) un 8 reizes DTI (aizņēmēja kopējā parāda un gada ienākumu attiecība). Pārējiem kredītiem patērētājiem DSTI ir 40 %, bet DTI – 6 reizes. Atvieglojumi stājas spēkā ar 2024. gadu.

Finanšu stabilitātes analīze, t. sk. stresa testēšana, scenāriji un modeļi

Veikta dabas katastrofu ietekmes simulācija uz Latvijas tautsaimniecību un apdrošināšanas sektoru, pārejas perioda klimata risku stresa testi, plūdu risku stresa tests, kā arī bioloģiskās daudzveidības/vides risku aspekta izvērtēšana finanšu stabilitātes risku analīzē.

Finanšu tirgus dalībnieku uzraudzība

Lai sekmētu finanšu tirgus dalībnieku izpratni par ilgtspējīgām finansēm, ir uzsākts Ilgtspējas brokastu pasākumu cikls, kā arī izstrādāti ieteikumi ilgtspējas stratēģijas izstrādei.

Lai monitorētu finanšu tirgus dalībnieku darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām un uzraudzības gaidām ilgtspējas jomā, ir veikta finanšu tirgus dalībnieku anketēšana, kā arī visaptveroša neklātienes tematiskā pārbaude nebanku sektoros.

Kopš 2023. gada, tāpat kā iepriekš banku sektorā, ilgtspējas aspekti ir integrēti arī nebanku sektora UPNP.

Latvijas Bankas iekšējās kompetences stiprināšanai uzsākta dalība starptautiskā projektā par vides, sociālo un pārvaldības (environmental, social and governance; ESG) risku pārvaldību finanšu sektorā.

Ar klimatu saistītie dati un statistika

Ilgtspējas analītikai nodrošināti jauni datu avoti – citu valsts iestāžu atvērtie dati un VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" dati. Tādējādi Kredītu reģistrā iekļautās ziņas par nodrošinājumu (nekustamo īpašumu un transportlīdzekļu identifikatoriem) ir iespējams sasaistīt ar atvērtajiem datiem, nosakot ēkas veidu, nodošanas ekspluatācijā gadu, energosertifikāta klasi u. tml., vai ar transportlīdzekļus raksturojošiem datiem, nosakot degvielas veidu un CO2 emisiju daudzumu. Tas ļauj novērtēt finanšu tirgus dalībnieku devumu klimatneitralitātes mērķu sasniegšanā transporta jomā.

Latvijas Bankā nodrošināta piekļuve ECB apkopotajiem vērtspapīru emitenta zaļuma datiem.

Latvijas Banka ir līdzdarbojusies ECB klimata pārmaiņu statistikas par fiziskajiem riskiem, oglekļa emisijām un zaļo vērtspapīru apjomiem apkopošanā.

Skaidrā nauda un tirgus infrastruktūra

2023. gadā saskaņoti nepieciešamo 1, 2 un 20 centu monētu apmaiņas darījumi ar Īrijas centrālo banku, tādējādi nākotnē gūstot nozīmīgu CO2 emisiju ietaupījumu. Darījumi plānoti 2024. gadā.

Turpināts projekts par 1 un 2 centu monētu izņemšanu no apgrozības, kas ļautu samazināt ietekmi uz vidi, ietaupīt finanšu un darbaspēka resursus to apstrādei, kalšanai un loģistikai.

Banknošu drukas projekti veikti koppirkumā ar Vācijas, Lietuvas un Horvātijas centrālajām bankām, tādējādi maksājot zemāko iespējamo cenu.

Ārvalstu rezerves un citi nemonetārās politikas ieguldījumu portfeļi

Publicēts pirmais ar klimatu saistītās informācijas atklāšanas ziņojums.

Turpināta ilgtspējības stratēģiju integrēšana ieguldījumu portfeļos, veicot iespēju novērtējumu fiksēta ienākuma vērtspapīru portfeļiem.

Sociālās atbildības politika

Uzsākta sociālās atbildības politikas stratēģijas izstrāde, kas balstās uz Līdztiesības, dažādības un iekļautības hartu, lai uzlabotu Latvijas Bankas sniegumu iedzīvotājiem, kuru labā tā strādā. Šajā hartā ietvertie principi, mērķi un apņemšanās atspoguļo ES pamattiesības.

Latvijas Bankas un FKTK integrācijas rezultātā salīdzinājumā ar 2022. gadu vidēji par 10 % palielināta sieviešu pārstāvība Latvijas Bankas darbinieku kopskaitā. Sieviešu pārstāvība vadības līmenī salīdzinājumā ar 2022. gadu ir palielinājusies par 14 %. OMFIF Dzimumu līdzsvara indeksā Latvijas Bankai 2023. gadā ir vērojams straujš kāpums salīdzinājumā ar citām centrālajām bankām - no 139. uz 34. vietu.

Latvijas Bankā turpināts veidot iekļaujošu darba vidi, gandrīz 80 % darbinieku iesaistoties diskusijās par organizācijas vērtībām un vienojoties attīstīt pozitīvu vidi sev apkārt, lai ikviens justos pieņemts un iekļauts.

2023. gadā aizvadīti vairāki labbūtības un sociālās atbildības pasākumi darbiniekiem.

Latvijas Bankā regulāri tiek veikts darba aspektu novērtējums, lai veicinātu atgriezeniskās saites veidošanos un darbinieku iesaisti. Latvijas Bankas darbinieki 2023. gadā pozitīvi novērtējuši tādus darba aspektus kā "atzinība un novērtējums", "atgriezeniskā saite" un "skaidri darba uzdevumi". Tomēr pilnveidojamā joma, kā bijis arī iepriekšējos gados, paliek "darba slodze".

Zināšanu pilnveide un kapacitāte

Turpinātas esošās un uzsāktas jaunas darbinieku zināšanu pilnveides iniciatīvas – izglītojoši semināri, kampaņas, regulāra iekštīkla ziņu rubrika "Ilgtspējības jaunumi".