lb gp2022 citats 316x273 juris kravalis

Latvijas Banka pārstāv Latvijas intereses ārvalstu centrālajās bankās un starptautiskajās finanšu institūcijās un cieši sadarbojas ar Ziemeļvalstu un Baltijas valstu centrālajām bankām.

Tādējādi mēs esam dziļi integrēti un vienoti ar citām institūcijām Latvijas Republikai būtisku lēmumu pieņemšanā.

Latvijas Banka ir Latvijas Republikas pārstāve ārvalstu centrālajās bankās un starptautiskajās finanšu institūcijās. Latvijas Banka var piedalīties citu starptautisko finanšu un kredīta organizāciju darbībā, kas atbilst tās mērķiem un uzdevumiem.

Latvijas Banka turpināja pārstāvēt Latvijas intereses SVFiStarptautiskā Valūtas fonds
 Pilnvaroto sanāksmēs un ikdienas jautājumu koordinēšanā. SVF politikas prioritārie jautājumi bija saistīti galvenokārt ar norisēm pasaules tautsaimniecībā un finanšu sistēmā. Arī 2022. gadā SVF īpašu uzmanību pievērsa Covid-19 izraisītajai krīzei, tai sekojošajai Krievijas iebrukuma Ukrainā izraisītajai energokrīzei, globālo piegādes ķēžu problēmām, augstajai inflācijai un šo faktoru noteiktajai nepieciešamībai sniegt finansiālo palīdzību vairāk nekā 90 pasaules valstīm. Šim nolūkam tika pilnveidoti finansiālās palīdzības instrumenti, t. sk. lai atvieglotu parādu apkalpošanas izmaksu slogu trūcīgajām valstīm. Tika uzsākta visaptverošas stratēģijas izstrāde attīstības valstu atbalstam, ņemot vērā šo valstu jau tā augstos parāda līmeņus. Turpinājās arī sarunas par SVF resursiem, par klimata pārmaiņu problemātiku un nevienlīdzību.

Latvijas intereses SVF tika pārstāvētas SVF Ziemeļvalstu un Baltijas valstu grupā, kurā ietilpst Dānija, Igaunija, Islande, Latvija, Lietuva, Norvēģija, Somija un Zviedrija. Šo valstu grupu SVF Izpilddirektoru valdē pārstāvēja viens izpilddirektors, un tai kopumā bija 3.3% balsu.

ilgtspeja nauda veidojot naktnes ekenomiku latvijas banka 2022 gada parskats
Latvijas Bankas konference “Ilgtspēja un nauda: veidojot nākotnes ekonomiku”

2022. gadā turpinājās sadarbība ar SVF, pamatojoties uz SVF Vienošanās līguma IV panta konsultācijām. Latvijas Banka arī koordinēja Latvijas institūciju iesaisti SVF veiktajā reģionālajā (Ziemeļvalstu un Baltijas valstu) Noziedzīgi iegūtu līdzekļu novēršanas novērtēšanas projektā. Projekta plānotais beigu termiņš ir 2023. gada pavasaris.

2022. gadā Latvijas Banka turpināja līdzdalību Starptautisko norēķinu bankā (SNB). Latvijas Banka aktīvi līdzdarbojās Eirosistēmas inovāciju foruma Innov8 darbā, kā arī SNB Inovāciju tīklāja (BIS Innovation Network) darbā, kur Latvijas Bankas eksperts strādā Centrālo banku digitālo valūtu darba grupā.

Turpinājās arī Ziemeļvalstu un Baltijas valstu centrālo banku sadarbība, diskutējot par aktuāliem centrālo banku jautājumiem. Ilggadējās Baltijas valstu centrālo banku sadarbības ietvaros Rīgā organizēti ekspertu semināri un augsta līmeņa tikšanās.

Darbības jomas